ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κέρδη προ προβλέψεως 34,4 εκατ. ευρώ για την Attica bank στο πρώτο εξάμηνο του 2014

Κέρδη προ προβλέψεων της τάξης των 34,4 εκατ. Ευρώ σημείωσε η Attica Bank στο πρώτο εξάμηνο του 2014 έναντι ζημιών 22,3 εκατ. Ευρώ την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο.

Παράλληλα σημειώθηκε σημαντική αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους και συγκράτηση λειτουργικού κόστους.

Δήλωση της Διοίκησης:

«Η Attica Bank, μετά την επίτευξη του στόχου της κάλυψης των κεφαλαιακών της αναγκών και της πλήρους ανακεφαλαιοποίησής της από ιδιωτικά κεφάλαια που ολοκληρώθηκε το Ιούνιο του 2013, έχει ήδη υποβάλει στις εποπτικές αρχές, σχέδιο κάλυψης των νέων κεφαλαιακών αναγκών που προέκυψαν από τα αποτελέσματα της επικαιροποιημένης άσκησης της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία δημοσιεύτηκε το Α΄ τρίμηνο του 2014. Το σχέδιο κάλυψης των κεφαλαιακών αναγκών το οποίο έχει υποβληθεί έχει ως κύριους άξονες κατά κύριο λόγο την άμεση ενίσχυση των Ιδίων Κεφαλαίων και την είσοδο νέων επενδυτών, καθώς και τη δραστική περιστολή των λειτουργικών εξόδων, την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και την αναδιάρθρωση του δικτύου των καταστημάτων.

Τα αποτελέσματα και τα μεγέθη του Α’ εξαμήνου 2014 της Attica Bank αποτυπώνουν τα θετικά αποτελέσματα των κινήσεων εσωτερικής αναδιοργάνωσης, πιστοποιούν την ορθότητα των εκτιμήσεων που είχαν διατυπωθεί βάσει του επιχειρηματικού σχεδιασμού της Τράπεζας και επιβεβαιώνουν τη δυνατότητα της Attica Bank να διατηρήσει την αυτόνομη πορεία της.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα και μεγέθη του Α’ εξαμήνου 2014, εκτός από την οργανική κερδοφορία, η οποία συνεχίστηκε και κατά το Β’ τρίμηνο του έτους, ιδιαίτερα πρέπει να τονισθεί η βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου και των δεικτών κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση, ως αποτέλεσμα της εσωτερικής αναδιάρθρωσης που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στον Όμιλο και της βέλτιστης παρακολούθησης και διαχείρισης των πιστωτικών κινδύνων. Η διαδικασία αυτή που αποτελεί κεντρική επιλογή της Τράπεζας θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα με άμεση αντανάκλαση στα αποτελέσματα των επόμενων ετών του Ομίλου μέσω του περιορισμού της ανάγκης σχηματισμού προβλέψεων, εφόσον θα έχει καλυφθεί το ύψος των προβλέψεων που έχει προσδιορισθεί και αφορά στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο δανείων.

Ο Όμιλος της Attica Bank και το Β΄ τρίμηνο του 2014 εμφάνισε θετικά αποτελέσματα, όπως είχε συμβεί και στο Α’ τρίμηνο του 2014 με την οργανική κερδοφορία του Ομίλου και τη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου να αποκτούν μόνιμα χαρακτηριστικά πλέον. Τα κέρδη προ προβλέψεων για τον Όμιλο για την περίοδο του Α’ εξαμήνου 2014 διαμορφώθηκαν σε 34,4 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 22,3 εκ. ευρώ κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του περασμένου έτους. Αντίστοιχα θετικά ήταν και τα αποτελέσματα μετά από προβλέψεις και φόρους. Οι σωρευμένες προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 7% και διαμορφώθηκαν σε 466,4 εκατ. ευρώ, με την κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση από προβλέψεις να υπερβαίνει το 50%, ποσοστό το οποίο, αν συνυπολογισθούν και οι εξασφαλίσεις, διαμορφώνεται σε επίπεδα υψηλότερα του 100%. Σημαντικό επίσης στοιχείο ήταν η βελτίωση όλων των πηγών εσόδων του Ομίλου, η οποία σε συνδυασμό με τον περαιτέρω περιορισμό του λειτουργικού κόστους, θα οδηγήσει τον Όμιλο στη διεύρυνση του παραγόμενου εσωτερικού κεφαλαίου ως απαραίτητη προϋπόθεση βιώσιμης ανάπτυξης και διατήρησης της αυτονομίας του.

Η Attica Bank, όπως ήδη προαναφέρθηκε, έχει υποβάλει ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης στις εποπτικές αρχές, το οποίο εξειδικεύει τις πηγές δημιουργίας εσωτερικού κεφαλαίου, αξιοποιώντας και τις υφιστάμενες δυνατότητες, κάτι που σε συνδυασμό με τη διεύρυνση της μετοχικής σύνθεσης και της άντλησης νέων κεφαλαίων με τη συμμετοχή και νέων επενδυτών, θα οδηγήσει στην κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών όπως αυτές προσδιορίσθηκαν από την επικαιροποιημένη άσκηση της Τράπεζας της Ελλάδος. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΤΣΜΕΔΕ και το Δ.Σ. του ΕΤΑΑ με πρόσφατη απόφασή τους αποφάσισαν τη συμμετοχή του ΤΣΜΕΔΕ στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank κατά το ύψος και τους όρους που θα αποφασισθούν από το Δ.Σ. της Τράπεζας και θα τεθούν προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας. Τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου του 2014 σε συνάρτηση με την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την εφαρμογή αρχών σύγχρονου Management σηματοδοτούν ευοίωνες προοπτικές για την επιτυχή υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων της Τράπεζας.

Οι προοπτικές αυτές ενδυναμώνονται περαιτέρω με δεδομένη τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας ως απόρροια της δημοσιονομικής προσαρμογής η οποία συνεχίζεται με ταχείς ρυθμούς. Ήδη το έτος 2014 θα είναι το πρώτο έτος που η εθνική οικονομία θα εμφανίσει ρυθμούς μεγέθυνσης για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια που βρισκόταν στον κύκλο της ύφεσης, με τα επίσημα στοιχεία να τοποθετούν την αύξηση του ΑΕΠ σε ποσοστό 0,6%, η οποία δεν αποκλείεται να διαμορφωθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Παράλληλα συνεχίζεται και κατά το έτος 2014 η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος υψηλότερο του εκτιμώμενου τόσο σε απόλυτο μέγεθος όσο και ως ποσοστού επί το ΑΕΠ, καθώς και την ανάσχεση της ανεργίας και την έστω και οριακή αύξηση της απασχόλησης»

Βασικά μεγέθη και αποτελέσματα 

  • Το αποτέλεσμα προ φόρων για τον Όμιλο στο εξάμηνο του 2014 διαμορφώθηκε σε κέρδος 4,6 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 68 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2013. Αντίστοιχα το μετά φόρων αποτέλεσμα για το εξάμηνο διαμορφώθηκε σε κέρδος ύψους 1,1 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 59,7 εκατ. ευρώ στη συγκριτική περίοδο του 2013. Τα κέρδη προ προβλέψεων και προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 34,4 εκ. ευρώ έναντι ζημίας 22,3 εκ. ευρώ περίπου την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο. Τα συγκεντρωτικά λοιπά έσοδα μετά από φόρους, τα οποία αντιπροσωπεύουν το παραγόμενο εσωτερικό κεφάλαιο της Τράπεζας για την εξεταζόμενη περίοδο, ανήλθαν σε κέρδος 4,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 31,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο.
  • Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 414,2 εκατ. ευρώ
  • Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 4 δισ. ευρώ.
  • Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (>90 ημερών) σε σχέση με το σύνολο των χορηγήσεων διαμορφώθηκε κατά την 30/06/2014 σε 24,5%.
  • Σε ό,τι αφορά την περίοδο που έληξε την 30/06/2014 οι προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις ανέρχονται σε 30 εκ. ευρώ περίπου. Οι σωρευμένες προβλέψεις ανέρχονται πλέον σε 466,4 εκατ. ευρώ έναντι 402,5 εκ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013 και 436,4 εκατ. ευρώ κατά την 31/12/2013. Η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (IFRS-7) από σωρευμένες προβλέψεις την 30/06/2014 διαμορφώθηκε σε 51,3%.
  • Οι καθαροί τόκοι για τον Όμιλο ανήλθαν σε 50,7 εκατ. ευρώ και εμφανίζουν θεαματική αύξηση έναντι του εξαμήνου του 2013,λόγω της επιστροφής των καταθέσεων, που η σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας επέτρεψε, και της σημαντικής αποκλιμάκωσης των επιτοκίων και τη συνακόλουθη μείωση του κόστους άντλησης χρήματος.
  • Το σύνολο των εσόδων για τον Όμιλο από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθε σε 77 εκατ. ευρώ και υπερτριπλασίαστηκε έναντι του εξαμήνου του 2013.
  • Τα έξοδα προσωπικού διαμορφώθηκαν σε 22,7 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 15%.
  • Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου διαμορφώθηκε σε 12,6%, σημαντικά υψηλότερα από το όριο που έχει τεθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Πηγή

Στην ίδια κατηγορία

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Ο Ρέι Ντάλιο προειδοποιεί για Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Ο κίνδυνος ενός παγκόσμιου πολέμου που θα περιλαμβάνει…

Ισραήλ: «Εγκαταλείψτε άμεσα την Τουρκία»

Το Channel 12, επικαλούμενο δήλωση της κυβέρνησης, μετέδωσε…

Έφθασε η ώρα…που οι προφητείες των Γερόντων, γίνονται πραγματικότητα;

Γέροντας Αθανάσιος: Την κατάσταση που βιώνει τον τελευταίο…

«Στόχος μας ολόκληρος ο πλανήτης»: Τι έλεγε ο ηγέτης της Χαμάς το 2022

Ο 78χρονος συνιδρυτής της Χαμάς “εκτόξευε” απειλές όχι…

Οι 5 αλλαγές που έρχονται σε συντάξεις – επιδόματα

Οριστικοποιήθηκαν οι διατάξεις του ασφαλιστικού -για την απασχόληση…

Ελαιόλαδο: Πόσο θα κρατηθούν στα ύψη οι τιμές

Ακριβό, τουλάχιστον για το επόμενο εξάμηνο, θα παραμείνει…

Λωρίδα της Γάζας: Σκηνές που πραγματικά θέλεις κουράγιο για να τις δεις…

Σκηνές γροθιά στο στομάχι! Βίντεο που ήρθε στο…
contact