ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειώσεις σε φόρους, εισφορές, τέλος επιτηδεύματος

Μεγάλες ταμειακές ανάσες για επαγγελματίες και επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία, δίνει η περικοπή της προκαταβολής φόρου έως και 100%, πρόσθετες ελαφρύνσεις θα έχουν τα νομικά πρόσωπα από τη μείωση του φορολογικού συντελεστή για τα κέρδη του 2019, ενώ και τα φυσικά πρόσωπα θα δουν διαφορά στην τσέπη τους από τη µείωση των συντελεστών φορολόγησης του εισοδήµατος, αλλά και τη µείωση της εισφοράς αλληλεγγύης.

Με πυξίδα την αποδεδειγµένη σχέση ανάµεσα στις επενδύσεις και την οικονοµική µεγέθυνση, το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης οριστικοποιεί τις επόµενες εβδοµάδες, σύµφωνα µε πληροφορίες, παρεµβάσεις τις οποίες χαρακτηρίζει αναπτυξιακού χαρακτήρα και περιλαµβάνουν τη θέσπιση των λεγόµενων υπεραποσβέσεων αλλά και τη µείωση του µη µισθολογικού κόστους µε περικοπή των εργοδοτικών εισφορών.

Ειδικότερα, οι παρεµβάσεις ενίσχυσης των επενδύσεων που ετοιµάζει το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης περιλαµβάνουν:

1 Την αύξηση του ποσοστού αποσβέσεων των επιχειρήσεων για επενδύσεις. Τα ποσά που επενδύουν οι επιχειρήσεις εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους σε ποσοστό 100% της δαπάνης. Στο τραπέζι του υπουργείου Οικονοµικών βρίσκονται σενάρια για θέσπιση υπεραποσβέσεων, δηλαδή αποσβέσεων έως 150% ή και 200% των επενδύσεων που πραγµατοποιούνται. Για παράδειγµα, µια επιχείρηση πραγµατοποιεί επενδύσεις ύψους 500.000 ευρώ. Με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα του 100% της επένδυσης, γλιτώνει φόρο εισοδήµατος (µε φορολογικό συντελεστή 24%) ποσό ύψους 120.000 ευρώ. Εφόσον το ποσοστό αποσβέσεων αυξηθεί στο 200% και εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης το ποσό του 1.000.000 ευρώ, τότε η επιχείρηση θα γλιτώσει από τον φόρο εισοδήµατος το ποσό των 240.000 ευρώ. Ουσιαστικά, το 50% της επενδυτικής δαπάνης θα έχει καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισµό µέσω µείωσης της φορολογίας.

2 Μείωση του µη µισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων. Στο τραπέζι του οικονοµικού επιτελείου βρίσκεται η µείωση του συντελεστή υπολογισµού των εργοδοτικών εισφορών καθώς και η µείωση του ανώτατου πλαφόν αποδοχών, βάσει του οποίου υπολογίζονται οι εισφορές. Σήµερα το πλαφόν είναι στο επίπεδο των 6.000 ευρώ και εξετάζεται να µειωθεί στα 4.000 ευρώ ή και χαµηλότερα. Στο τραπέζι βρίσκεται η µείωση και των ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζόµενους.

Επίσης, στο υπουργείο Οικονοµικών χαράσσεται ο µεσοπρόθεσµος σχεδιασµός που, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνει:

-Τη µείωση των συντελεστών φορολόγησης του εισοδήµατος φυσικών προσώπων. Σήµερα οι συντελεστές είναι 9% για εισόδηµα έως 10.000 ευρώ, 22% για εισόδηµα από 10.000 έως 20.000 ευρώ, 28% για εισόδηµα από 20.000 έως 30.000 ευρώ, 36% για εισόδηµα από 30.000 έως 40.000 ευρώ και 44% για εισόδηµα από 40.000 ευρώ και άνω. Τα σενάρια που εξετάζει το υπουργείο Οικονοµικών είναι να µειωθούν σταδιακά οι παραπάνω συντελεστές έως και πέντε µονάδες, µε ιδιαίτερη έµφαση στους συντελεστές που επιβάλλονται στα µεσαία και τα υψηλά εισοδήµατα.

-Μείωση του εταιρικού φορολογικού συντελεστή. Ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής είναι σήµερα 24% και σχεδιάζεται η µείωσή του στο 20%.

-Εναρξη της µείωσης της εισφοράς αλληλεγγύης που επιβάλλεται στο σύνολο του εισοδήµατος των φυσικών προσώπων.

-Εναρξη της µείωσης έως και την κατάργηση του τέλους επιτηδεύµατος. Το τέλος επιτηδεύµατος κυµαίνεται από 500 έως 1.000 ευρώ, ανάλογα µε το είδος της επιχείρησης.

Στον µακροπρόθεσµο σχεδιασµό του υπουργείου Οικονοµικών περιλαµβάνεται η µείωση των συντελεστών ΦΠΑ. Ο κανονικός συντελεστής προβλέπεται να µειωθεί στο 21%, από 24% που είναι σήµερα, και ο µειωµένος από το 13% στο 11%.

Προκαταβολή φόρου

Εντός του Αυγούστου αναµένεται να υπολογιστεί για κάθε επιχείρηση το ποσοστό µείωσης της φετινής προκαταβολής φόρου εισοδήµατος. Το νέο αποτέλεσµα της εκκαθάρισης του φόρου εισοδήµατος των φυσικών και νοµικών προσώπων που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα αναµένεται να ενσωµατωθεί στα φετινά εκκαθαριστικά του φόρου και να µειωθεί το ποσό του φόρου που καλούνται να καταβάλουν. Με βάση τα όσα προβλέπονται από τη φορολογική νοµοθεσία, τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηµατικές ή/και αγροτικές δραστηριότητες και είναι υποκείµενα σε ΦΠΑ, καθώς επίσης και τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες που υπόκεινται σε ΦΠΑ θα λάβουν µείωση της προκαταβολής φόρου, ανάλογα µε την πτώση τζίρου που είχαν το πρώτο εξάµηνο του 2020 έναντι του πρώτου εξαµήνου του 2019.

Ειδικότερα:

-Για πτώση τζίρου 5%-15%, το ποσοστό µείωσης θα ανέλθει στο 30%.

-Για πτώση τζίρου 15,01%-25%, το ποσοστό µείωσης θα ανέλθει στο 50%.

-Για πτώση τζίρου 25,01%-35%, το ποσοστό µείωσης θα ανέλθει στο 70%.

-Για πτώση τζίρου µεγαλύτερη του 35%, το ποσοστό µείωσης θα ανέλθει στο 100%, δηλαδή η προκαταβολή θα µηδενιστεί.

Για τον ακριβή υπολογισµό της πτώσης του τζίρου θα λαµβάνονται υπόψη:

-Οι δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου εξαµήνου 2019 που έχουν υποβληθεί µέχρι τη δηµοσίευση των διατάξεων του νοµοσχεδίου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

-Οι δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου εξαµήνου του 2020, ως εξής:

Για τηρούντες απλογραφικά λογιστικά αρχεία, η δήλωση ΦΠΑ του πρώτου τριµήνου που έχει υποβληθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος και η δήλωση ΦΠΑ του δευτέρου τριµήνου που υποβάλλεται µέχρι τις 31/7/2020 ή

Για τηρούντες διπλογραφικά λογιστικά αρχεία, οι δηλώσεις ΦΠΑ Ιανουαρίου-Μαΐου που έχουν υποβληθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος και η δήλωση ΦΠΑ Ιουνίου που υποβάλλεται µέχρι τις 31/7/2020. Το ποσό του τζίρου που θα λαµβάνεται υπόψη θα είναι αυτό που δηλώνεται στον κωδικό 312 της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ. Οσες επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελµατίες και αγρότες κάνουν τη φορολογική τους δήλωση από το τέλος Ιουλίου µέχρι και τις 28 Αυγούστου, µε βάση και την παράταση που δόθηκε, έχουν τη δυνατότητα να αποφύγουν τη δόση του Ιουλίου και να πληρώσουν τις δύο δόσεις (Ιουλίου και Αυγούστου) έως το τέλος Αυγούστου. Στο µεσοδιάστηµα θα έχουν πραγµατοποιηθεί και οι απαιτούµενες τροποποιήσεις στο σύστηµα Taxis προκειµένου οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και οι επιχειρήσεις να ενηµερωθούν για τα σωστά ποσά που πρέπει να καταβάλουν στην Εφορία.

Στην ίδια κατηγορία

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

«Κόφτης» στη θέρμανση στο δημόσιο – Τέλος ζεστό νερό και φωτεινές επιγραφές στη Γερμανία

Η Γερμανία ετοιμάζεται για τον επερχόμενο «ρωσικό» χειμώνα,…

Μικρότερες συσκευασίες, ίδιες τιμές – Το μυστικό κόλπο της «συρρίκνωσης»

Οι εταιρείες συρρικνώνουν τις συσκευασίες των προϊόντων, χωρίς…

Αποκάλυψη: Τους S300 αναζητούσαν στην Κρήτη οι Τούρκοι

Τις θέσεις των S300 που βρίσκονται στην Κρήτη…

Γιατί αναχαιτίστηκαν οπλισμένα τουρκικά F-16 στην Κάρπαθο

Με αφορμή ισχυρισμούς της τουρκικής πλευράς σχετικά με…

Νέες ανατιμήσεις απο Σεπτέμβριο: Ποια προϊόντα «εκτοξεύονται»

Ενεργειακή ακρίβεια και οικονομική κρίση έχουν φτάσει στα…

Μπήκε σε πισίνα με παιδιά με αποκαλυπτικό G-string και προκάλεσε αντιδράσεις

Πολλές είναι οι αντιδράσεις κάτω από ένα βίντεο…

Οι νέες τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα για τον Σεπτέμβριο χωρίς το Power Pass

Για τον Σεπτέμβριο ανακοινώθηκαν νέες τιμές στο ηλεκτρικό…

Η επιστημονική πρόβλεψη της απόλυτης καταστροφής

Έρχονται δύσκολες μέρες για τον πλανήτη… Ο κόσμος…
contact