ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μιχάλης Σάλλας: Η ελληνική οικονομία εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης

Για τα θετικά σημάδια που παρουσιάζει η ελληνική οικονομία μίλησε ο πρόεδρος του ΔΣ της Τράπεζας Πειραιώς, Μιχάλης Σάλλας, τονίζοντας ότι τόσο στον δημοσιονομικό τομέα όσο και σε θέματα ανταγωνιστικότητας, οι επιδόσεις είναι ενθαρρυντικές.

«Το επόμενο διάστημα αναμένεται να επιβεβαιωθεί η επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, γεγονός που θα σηματοδοτήσει τη σταδιακή υποχώρηση της ανεργίας που είναι και το μεγάλο ζήτημα για την οικονομία και την κοινωνία. Η Τράπεζα Πειραιώς συνεισφέρει στην ανάταξη της ελληνικής οικονομίας, διαθέτοντας ισχυρή κεφαλαιακή βάση και υψηλή ρευστότητα. Οι εκταμιεύσεις επιχειρηματικών δανείων στην Ελλάδα κατά το 2ο 3μηνο του έτους ανήλθαν σε Euro1,2 δισ (+13%), εκ των οποίων Euro0,7 δισ (+ 16%) προς μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή στήριξη του Ομίλου στον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, έχοντας ισχυροποιήσει τη θέση του την τελευταία διετία, συμμετέχει στη Συνολική Αξιολόγηση (Comprehensive Assessment) της ΕΚΤ που περιλαμβάνει την εξέταση της ποιότητας του ενεργητικού των τραπεζών, καθώς και Stress Test, με τα αποτελέσματα να ανακοινώνονται τον Οκτώβριο. Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στην άσκηση ξεκινώντας από υψηλό σημείο εκκίνησης με δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 14% στις 31.12.13, που ενισχύθηκε περαιτέρω τόσο με την πρόσφατη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου όσο και με το εγκεκριμένο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης που ήδη υλοποιείται» σημείωσε ο κ. Σάλλας.

Κέρδος 164 εκατ. ευρώ για την τράπεζα Πειραιώς στο δεύτερο τρίμηνο του 2014

Τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου Πειραιώς μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε ζημία 82 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Σε τριμηνιαία βάση το αποτέλεσμα του δευτέρου τριμήνου διαμορφώθηκε σε κέρδος 164 εκατ. ευρώ σημαντικά βελτιωμένο έναντι του 1ου 3μήνου 2014 που ανερχόταν σε -247 εκατ. ευρω.
Στα κύρια σημεία αποτελεσμάτων και μεγεθών περιλαμβάνονται:

Αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου 2014
• Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη διαμορφώθηκαν το 2ο 3μηνο 2014 στα Euro 295 εκατ, αυξημένα κατά 17% έναντι του 1ου 3μήνου του έτους (χωρίς τις έκτακτες επιβαρύνσεις λειτουργικής ενοποίησης εξαγορών ύψους Euro 28 εκατ και εκτάκτων λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης ύψους Euro144 εκατ).
• Τα καθαρά έντοκα έσοδα του Ομίλου συνέχισαν την ανοδική τους τάση σε τριμηνιαία βάση, παρουσιάζοντας το 2ο 3μηνο αύξηση 4% στα Euro 500 εκατ.
• Η περαιτέρω αποκλιμάκωση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων τον Ιούνιο στις 262 μ.β. από 288 μ.β. τον Μάρτιο και 305 μ.β. το Δεκέμβριο 2013, συνέβαλε στη βελτίωση του καθαρού εντόκου αποτελέσματος.
• Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε Euro 80 εκατ στο 2ο 3μηνο, παρουσιάζοντας σταθεροποίηση σε σχέση με το προηγούμενο 3μηνο.
• Τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του 2ου 3μήνου ’14 ανήλθαν σε Euro 49 εκατ, επηρεαζόμενα θετικά από το πρόγραμμα αποεπενδύσεων της Τράπεζας και εστίασης στις κύριες τραπεζικές δραστηριότητες.
• Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν σε Euro 138 εκατ, ενσωματώνοντας έσοδο από την αναδιάρθρωση προβληματικού χαρτοφυλακίου δανείων.
• Τα καθαρά λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε Euro 781 εκατ από Euro 553 εκατ στο 1ο 3μηνο 2014.
• Το λειτουργικό κόστος ανήλθε στα Euro 371 εκατ, συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα έξοδα ενσωμάτωσης των εξαγορασθεισών τραπεζών ύψους Euro 28 εκατ.
• Ο δείκτης κόστος προς έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση μειώθηκε στο 54% στο 2ο 3μηνο 2014 από 56% στο αμέσως προηγούμενο 3μηνο.
• Οι προβλέψεις για δάνεια διαμορφώθηκαν σε Euro476 εκατ ή 2,6% επί των μέσων δανείων προ προβλέψεων για το 2ο τρίμηνο, παραμένοντας στο ίδιο επίπεδο με το 1ο 3μηνο 2014.
• Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε κέρδη Euro164 εκατ αισθητά βελτιωμένα σε σχέση με το 1ο 3μηνο ’14 (-Euro247 εκατ).
Μεγέθη 30 Ιουνίου 2014
• Το ενεργητικό του Ομίλου διαμορφώθηκε σε Euro 88,5 δισ, παρουσιάζοντας μείωση 1% έναντι του Μαρτίου 2014, που οφείλεται κυρίως στη μείωση των δανείων αλλά και στην αποπληρωμή των ομολόγων ΕΔ του Πυλώνα Ι (Euro1,2 δισ).
• Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε Euro 54,4 δισ, παρουσιάζοντας μηδενική μεταβολή τόσο έναντι του προηγούμενου τριμήνου όσο και έναντι του Δεκεμβρίου 2013.
• Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών συνέχισαν την ήπια πορεία απομόχλευσής τους (-1% τριμηνιαίως) εν μέσω αρνητικής ακόμη οικονομικής ανάπτυξης και χαμηλής ζήτησης και διαμορφώθηκαν σε Euro 73,1 δισ. Τα καθαρά δάνεια ανήλθαν σε Euro 58,7 δισ.
• Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις σημείωσε περαιτέρω βελτίωση τον Ιούνιο 2014 στο επίπεδο του 108% από 109% τον Μάρτιο 2014, ενώ ο δείκτης καθαρής χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα (χωρίς τα ομόλογα EFSF που έχουν χρησιμοποιηθεί για την άντληση ρευστότητας από την ΕΚΤ) υποχώρησε περαιτέρω στο 6,7% επί του ενεργητικού.
• Ο δείκτης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθε στο 38,5%, με την παραγωγή νέων δανείων σε καθυστέρηση το 2ο 3μηνο 2014 να συνεχίζει την καθοδική της πορεία για 6ο συνεχόμενο τρίμηνο (ως ποσοστό των δανείων στις 68 μ.β. από 105 μ.β. το 1ο 3μηνο 2014), ο δε δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από σωρευμένες προβλέψεις διατηρήθηκε στο 51%.
• Ο δείκτης σωρευμένων προβλέψεων προς το σύνολο των δανείων αυξήθηκε στο τέλος Ιουνίου 2014 στο ιδιαίτερα υψηλό σημείο του 19,6% για τον Όμιλο και 19,8% για το ελληνικό χαρτοφυλάκιο έναντι 16,2% του συνόλου της ελληνικής αγοράς.
• Τα συνολικά ίδια κεφάλαια του Ομίλου Πειραιώς ανήλθαν στα Euro 9,4 δισ, ενώ ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 του Ομίλου σύμφωνα με το πλαίσιο Βασιλείας ΙΙΙ αυξήθηκε στο 15,0% από 14,5% το Μάρτιο ’14 (στοιχεία Μαρτίου pro-forma για AMK και αποπληρωμή προνομιούχων μετοχών).
• Το δίκτυο καταστημάτων στο τέλος Ιουνίου 2014 αριθμούσε 1.277 μονάδες, με 889 καταστήματα στην Ελλάδα και 388 σε 9 χώρες στο εξωτερικό. Τα καταστήματα στην Ελλάδα ήταν μειωμένα κατά 148 από την αρχή του χρόνου στις 30.06.14, στο πλαίσιο εξορθολογισμού τους, ενώ στο εξωτερικό κατά 24. Το ανθρώπινο δυναμικό ανερχόταν σε 22.343 άτομα, 16.541 σε εγχώριες και 5.802 σε διεθνείς δραστηριότητες. Σημειώνεται ότι το προσωπικό στην Ελλάδα είναι μειωμένο κατά 14% από το Δεκέμβριο 2012 σε συγκρίσιμη βάση.

Η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία στα μέσα Απριλίου 2014 την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από ιδιώτες επενδυτές, επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο όχι μόνο την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών που προσδιορίσθηκαν από την ΤτΕ στις αρχές Μαρτίου τόσο στο βασικό (δεσμευτικό), όσο και στο ακραίο σενάριο (Euro425 εκατ και Euro757 εκατ αντίστοιχα), αλλά και την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου και τη σημαντική περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της θέσης. Επιπρόσθετα, αυξήθηκε η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στο μετοχικό της κεφάλαιο στο 33% από 19% πριν (με μείωση της συμμετοχής ΤΧΣ από 81% στο 67%).
Η συνολική καθαρή θέση του Ομίλου στο τέλος Ιουνίου 2014 ανήλθε στα Euro9,4 δισ, μετά την πρόσφατη ΑΜΚ Euro1,75 δισ του Απριλίου 2014 και την αποπληρωμή των Euro0,75 δισ προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου τον Μάιο 2014. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου, σύμφωνα με το πλαίσιο Βασιλείας ΙΙΙ που τέθηκε σε ισχύ από 1.1.14, διαμορφώθηκε στο τέλος Ιουνίου στο 15,1% και ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών Κατηγορίας Ι (Common Equity Tier-1) στο 15,0%, που κρίνεται ιδιαίτερα υψηλός για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Ο δείκτης Common Equity Tier-1 με βάση την πλήρη εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ (fully loaded) διαμορφώθηκε στο 10,8% που επίσης θεωρείται πολύ ικανοποιητικός συγκριτικά στην Ευρώπη.

 

Πηγή

Στην ίδια κατηγορία

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Ο Ρέι Ντάλιο προειδοποιεί για Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Ο κίνδυνος ενός παγκόσμιου πολέμου που θα περιλαμβάνει…

Ισραήλ: «Εγκαταλείψτε άμεσα την Τουρκία»

Το Channel 12, επικαλούμενο δήλωση της κυβέρνησης, μετέδωσε…

Έφθασε η ώρα…που οι προφητείες των Γερόντων, γίνονται πραγματικότητα;

Γέροντας Αθανάσιος: Την κατάσταση που βιώνει τον τελευταίο…

«Στόχος μας ολόκληρος ο πλανήτης»: Τι έλεγε ο ηγέτης της Χαμάς το 2022

Ο 78χρονος συνιδρυτής της Χαμάς “εκτόξευε” απειλές όχι…

Οι 5 αλλαγές που έρχονται σε συντάξεις – επιδόματα

Οριστικοποιήθηκαν οι διατάξεις του ασφαλιστικού -για την απασχόληση…

Ελαιόλαδο: Πόσο θα κρατηθούν στα ύψη οι τιμές

Ακριβό, τουλάχιστον για το επόμενο εξάμηνο, θα παραμείνει…

Λωρίδα της Γάζας: Σκηνές που πραγματικά θέλεις κουράγιο για να τις δεις…

Σκηνές γροθιά στο στομάχι! Βίντεο που ήρθε στο…
contact