ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παρατείνεται για ένα έτος η απόσυρση

Παρατείνονται και για το 2015 τα κίνητρα απόσυρσης ΙΧ αυτοκινήτων, αναστέλλεται για δύο χρόνια από την 1 Ιανουαρίου 2015 ο φόρος υπεραξίας ακινήτων, ενώ δίνεται νέα προθεσμία έως 30 Δεκεμβρίου για διορθώσεις των στοιχείων ακινήτων του Ε9 των φορολογουμένων. Αυτά προβλέπονται μεταξύ άλλων σε τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών με την οποία ρυθμίζονται διάφορες φορολογικές εκκρεμότητες.

Μεταξύ άλλων με την τροπολογία προβλέπονται τα ακόλουθα:

– Παρατείνεται μέχρι 20-12-2015 η προθεσμία (έληξε 20-12-2014) για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας με καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης μέχρι 2.000 κ.ε. και με τα υφιστάμενα κριτήρια (απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης).

Οι παραπάνω ρυθμίσεις επεκτείνονται και για τα αυτοκίνητα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας μέχρι και 31-12-2001. Σήμερα στο καθεστώς της απόσυρσης μπορούν να ενταχθούν αυτοκίνητα των οποίων η άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί μέχρι 31-12- 2000.

– Παρατείνεται μέχρι 31-12-2016 η προθεσμία (λήγει 31-12-2015) κατάθεσης της αίτησης επιστροφής της διαφοράς του τέλους ταξινόμησης σε περίπτωση αντικατάστασης αποσυρόμενου της κυκλοφορίας επιβατικού ή φορτηγού αυτοκινήτου κ.λπ.

– Μετατίθεται για την 1-1-2015 και εφεξής, αντί από 1-1-2014 που ισχύει, η υποχρέωση υποβολής από τον φορολογούμενο δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα μεταβολής της περιουσιακής του κατάστασης, για τον προσδιορισμό του ΕΝΦΙΑ. Επίσης μετατίθεται μέχρι 31-3-2015 ( αντί μέχρι 31-1-2015) η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, για κάθε σύσταση, απόκτηση ή κάθε άλλη μεταβολή στοιχείων ακινήτων που έλαβε χώρα από 1-1-2014 έως και την 30- 11-2014.

– Παρατείνεται μέχρι 31-3-2015 (έληξε 16-11-2014) η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των μεταβολών της περιουσιακής τους κατάστασης της 1ης Ιανουαρίου των ετών 2011, 2012, 2013 και 2014, για τα νομικά πρόσωπα, που έχουν δηλώσει τα στοιχεία των ακινήτων τους της 1-1-2011 με την υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου υπολογιστικών φύλλων εφαρμογών γραφείου.

– Δεν εφαρμόζονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του ν.2523/1997 και στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων των φορολογουμένων, για τη διόρθωση της περιουσιακής κατάστασης του έτους 2010, εφόσον υποβληθούν μέχρι 30-12-2014, αντί 19-12-2014 που ισχύει.

– Ειδικά για το έτος 2014, παρατείνεται μέχρι 30-12-2014 η προθεσμία (έληξε 19-12- 2014) υποβολής, από τον φορολογούμενο, της δήλωσης τροποποίησης των στοιχείων ακινήτων του.

– Παρατείνονται, κατά ένα έτος, οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου, για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου και κάθε άλλης πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή εισφορών, που λήγουν στις 31- 12-2014, για υποθέσεις που:

α. έχουν αποσταλεί στοιχεία ή εκκρεμεί η αποστολή στοιχείων από άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες στις αρμόδιες φορολογικές, τελωνειακές, ελεγκτικές, δικαστικές και λοιπές αρχές, ή

β. έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν μέχρι 31-12-2014 εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας ή εντολές και αιτήματα διερεύνησης από δικαστική ή φορολογική ή ελεγκτική αρχή, καθώς και από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

– Τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 21 και 42 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ, ν.4172/2013), σχετικά με τη φορολόγηση του κέρδους που προκύπτει από τη μεταβίβαση τίτλων (μετοχές, ομόλογα, παράγωγα κ.λπ.) στα εξής, κυρίως, σημεία:

α. Το εισόδημα που προκύπτει από τις ανωτέρω πράξεις φορολογείται ως εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (και φορολογείται με συντελεστή 15%) και όταν ο φορολογούμενος ασχολείται κατ’ επάγγελμα με τις ανωτέρω συναλλαγές (έως σήμερα φορολογούταν ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα με συντελεστή 26% ή 33% ανάλογα με τα συνολικά έσοδα του επιχειρηματία).

β. Ειδικά για τους τίτλους που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, η φορολόγηση της υπεραξίας από τη μεταβίβασή τους, εφαρμόζεται μόνο εφόσον οι τίτλοι αυτοί έχουν αποκτηθεί από 1-1-2009 και μετά (τα ανωτέρω ίσχυαν μέχρι σήμερα μόνο για μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά).

γ. Πλέον, η ζημία από μεταβίβαση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων θα συμψηφίζεται με μελλοντικά (επόμενης πενταετίας) κέρδη υπεραξίας από όλα τα είδη τίτλων (μέχρι σήμερα μπορούσε να συμψηφιστεί μόνο με κέρδη υπεραξίας της ίδιας κατηγορίας τίτλων).

Προβλέπεται ότι, οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και οι οποίες για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων τους του οικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013) εφάρμοσαν τις οριζόμενες διατάξεις (απαλλαγή από την υποχρέωση σύνταξης απογραφής), δύνανται, αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2014, ως απογραφή έναρξης να λάβουν ποσοστό 10% των αγορών της διαχειριστικής χρήσης του 2013 και ως απογραφή λήξης το 10% των αγορών του φορολογικού έτους 2014, ανεξαρτήτως υποχρέωσης σύνταξης απογραφής εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται αναλόγως και για τους αγρότες που πριν την 1-1-2014 τηρούσαν βιβλία και εξέδιδαν στοιχεία του Κ.Φ.Α.Σ.

Οι αγρότες και λοιποί επιτηδευματίες που δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων, δύναται να εξάγουν το λογιστικό αποτέλεσμα του φορολογικού έτους 2014, είτε χωρίς απογραφές έναρξης και λήξης, είτε να προβούν σε αποτίμηση των εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων τους της 1- 1-2014 με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο και σε σύνταξη απογραφής λήξης της 31-12-2014 σε καταστάσεις τις οποίες διαφυλάσσουν έως το χρόνο παραγραφής.

-Αναστέλλεται, από 1-1-2015 και μέχρι τις 31.12.2016, η φορολόγηση της υπεραξίας από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας.

– Τροποποιούνται οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013) στα εξής κυρίως σημεία:

Η αίτηση για την αναστολή καταβολής ποσών που επιβλήθηκαν από τη Φορολογική Διοίκηση θεωρείται ότι απορρίπτεται εάν δεν εκδοθεί απόφαση από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης μέσα σε τριάντα ημέρες (ισχύει 20 ημέρες).

Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης εκδίδει απόφαση επί ενδικοφανούς προσφυγής μέσα σε ενενήντα ημέρες από την υποβολή της έναντι 60ημερών που ισχύει σήμερα. Οι προθεσμίες αυτές εφαρμόζονται και για τις εκκρεμείς αιτήσεις αναστολής και ενδικοφανούς προσφυγής.

-Απαλείφεται διάταξη του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ, σύμφωνα με την οποία θεωρείται ότι πραγματοποιείται πρώτη εγκατάσταση στα ακίνητα κατά το χρόνο που συμπληρώνεται τετραετία από την ημερομηνία αποπεράτωσης της οικοδομής για οικοδομές που αποπερατώθηκαν από 1.1.2011 και μετά και ότι για όσες είχαν αποπερατωθεί έως 31.12.2010 ως χρόνος έναρξης της τετραετίας η θεωρείται 1.1.2011. Έτσι, δεν θα υπάρχει πλέον η υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ από τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις για τα νεόδμητα που δεν θα έχουν χρησιμοποιηθεί κατά οιονδήποτε τρόπο εντός τετραετίας από την ολοκλήρωση τους.

-Διατηρούνται σε ισχύ και μετά την 1-1-2015 (ημερομηνία κατάργησης Κώδικα Απεικόνισης Συναλλαγών), οι μνημονευόμενες αποφάσεις που αφορούν στην εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου εισροών – εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και στην παρακολούθηση συναλλαγών καζίνο.

-Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 17Α του ν.2523/1997, που αναφέρονται στις αρμοδιότητες του Εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος και τους Εισαγγελείς ή Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών που συνεπικουρούν στο έργο του, στα εξής σημεία:

Η δέσμευση τραπεζικού λογαριασμού, περιεχομένου θυρίδας και περιουσιακών στοιχείων, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, ισχύει από τη χρονική στιγμή της αποδεδειγμένης επίδοσης της αιτιολογημένης διάταξης του Εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος προς τον Οργανισμό ή την Υπηρεσία που απευθύνεται.

Ως χρονική στιγμή της αποδεδειγμένης επίδοσης λογίζεται η ημέρα που γνωστοποιείται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, ιδίως τηλεομοιοτυπικά, η αιτιολογημένη διάταξη στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών και την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών ή την Τράπεζα της Ελλάδος, οι οποίες οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας. Με τον ίδιο τρόπο γνωστοποιείται η διάταξη και στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, η οποία μπορεί να λαμβάνει όλα τα υφιστάμενα διασφαλιστικά μέτρα.

– Προσδιορίζονται οι περιπτώσεις ανάκλησης της αιτιολογημένης διάταξης ή του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, σχετικά με τη δέσμευση τραπεζικού λογαριασμού κ.λπ. Ο Εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος, με σύμφωνη γνώμη του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, μπορεί να παραγγέλλει την έκδοση της διάταξης και προς τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών κ.λπ.

– Προστίθεται στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. ΑΕ) και η δυνατότητα του Ελληνικού Δημοσίου να συνυπογράφει, μαζί με το ΤΑΙΠΕΔ, τις συμβάσεις παραχώρησης δικαιωμάτων λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης υποδομών, ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει το ίδιο από την οικεία σύμβαση. Και για τις συμβάσεις αυτές εκδίδεται Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου και ασκείται προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

– Προβλέπεται η δυνατότητα συγχώνευσης πιστωτικών συνεταιρισμών είτε με απορρόφηση είτε με σύσταση νέου συνεταιρισμού.

– Παρατείνεται μέχρι 31-12-2015 (έληξε 30-6-2014) η παρεχόμενη εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος, για κάλυψη πιστώσεων σε Τράπεζες που εδρεύουν στην Ελλάδα.

– Οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ. – ν.π.δ.δ.), που λήγουν εντός του 2014, παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι 31-12-2016.

– Παρατείνεται μέχρι τις 31-12-2018 (λήγει 31-12-2014) της ισχύος των διατάξεων που προβλέπουν περιορισμό στο 90% των ετήσιων αποδόσεων υπέρ τρίτων από τον κρατικό προϋπολογισμό, με παρακράτηση του υπολοίπου (10%) ως δημοσίου εσόδου. Η παράταση αυτή προβλέπεται να φέρει ετήσια έσοδα 275 εκατ. ευρώ έως και το 2018.

– Παγώνουν στα σημερινά επίπεδα έως και 31-12-2018 τα μισθώματα που καταβάλλουν το Δημόσιο και οι φορείς του δημόσιου τομέα, για τη στέγαση των υπηρεσιών τους.
Πηγή

Στην ίδια κατηγορία

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Ο Ρέι Ντάλιο προειδοποιεί για Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Ο κίνδυνος ενός παγκόσμιου πολέμου που θα περιλαμβάνει…

Ισραήλ: «Εγκαταλείψτε άμεσα την Τουρκία»

Το Channel 12, επικαλούμενο δήλωση της κυβέρνησης, μετέδωσε…

Έφθασε η ώρα…που οι προφητείες των Γερόντων, γίνονται πραγματικότητα;

Γέροντας Αθανάσιος: Την κατάσταση που βιώνει τον τελευταίο…

«Στόχος μας ολόκληρος ο πλανήτης»: Τι έλεγε ο ηγέτης της Χαμάς το 2022

Ο 78χρονος συνιδρυτής της Χαμάς “εκτόξευε” απειλές όχι…

Οι 5 αλλαγές που έρχονται σε συντάξεις – επιδόματα

Οριστικοποιήθηκαν οι διατάξεις του ασφαλιστικού -για την απασχόληση…

Ελαιόλαδο: Πόσο θα κρατηθούν στα ύψη οι τιμές

Ακριβό, τουλάχιστον για το επόμενο εξάμηνο, θα παραμείνει…

Λωρίδα της Γάζας: Σκηνές που πραγματικά θέλεις κουράγιο για να τις δεις…

Σκηνές γροθιά στο στομάχι! Βίντεο που ήρθε στο…
contact