ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς να ιδρύσετε εταιρεία στο Ντουμπάι

Αποτελεί εδώ και μία δεκαετία προσφιλή προορισμό

Σε μία δύσκολη εποχή για επιχειρήσεις στην Ελλάδα, πολλοί επιχειρηματίες αναζητούν ευκαιρίες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συγκεκριμένα στο Ντουμπάι που αποτελεί εδώ και μία δεκαετία προσφιλή προορισμό για τους Έλληνες του Εξωτερικού.

Η TaxExperts στα πλαίσια της εξειδίκευσης που κατέχει πάνω στο διεθνές επιχειρείν, τον εταιρικό και φορολογικό σχεδιασμό, παρουσιάζει μία αναλυτική μελέτη για τη διαδικασία ίδρυσης εταιρίας στο Ντουμπάι με σκοπό τη δραστηριοποίηση στην εγχώρια αγορά.

Του Κωνσταντίνου Νανόπουλου*

Τα ΗΑΕ κατέχουν μια φιλελεύθερη προοπτική, διαθέτουν σύγχρονες επιχειρηματικές υποδομές υψηλής ποιότητας, ένα ευεργετικό φορολογικό πλάνο για επιχειρήσεις και ιδιώτες, καθώς και ένα σταθερό επιχειρηματικό κλίμα.

Σε αντίθεση με την ισχύουσα αντίληψη, μόνο το 30% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος των ΗΑΕ προέρχεται από έσοδα από το πετρέλαιο, ενώ μόνο ένα μικρό ποσοστό αντιστοιχεί στο Ντουμπάι.

Ειδικότερα, η οικονομία της χώρας είναι μία από τις πιο μοναδικές και ασυνήθιστες στον κόσμο. Ως «entrepôt», (δηλαδή ελεύθερο λιμάνι), δεν επιβάλλονται δασμοί και φόροι στα εισαγόμενα αγαθά. Έχει επίσης πολλές ελεύθερες ζώνες, που παρέχουν εξειδικευμένη υποδομή αγοράς και φορολογικά κίνητρα για την δραστηριότητα βιομηχανιών.

Όσον αφορά γενικότερα στο φορολογικό σύστημα της χώρας, το Ντουμπάι δεν επιβάλλει κανένα φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, φόρο κεφαλαιουχικών κερδών ή παρακράτηση φόρου. Και αυτό διότι τα ΗΑΕ δεν επιβάλλουν έναν ομοσπονδιακό φόρο εισοδήματος, αλλά κάθε εμιράτο μπορεί να επιβάλει τους δικούς του φόρους εισοδήματος. Ωστόσο κανένα δεν προβαίνει σε μια τέτοια ρύθμιση και θα ήταν πολύ απίθανο αυτό να αλλάξει στο εγγύς μέλλον, αν και υπήρξε συζήτηση για την εισαγωγή φόρου εισοδήματος κατά το παρελθόν.

Ωστόσο, όλες οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες από το νόμο να καταβάλλουν φόρο επί των κερδών τους, μέχρι κατ’ ανώτατο όριο του 55%. Στην πράξη βέβαια μόνο το πετρέλαιο που παράγουν οι εταιρείες και τα υποκαταστήματα των ξένων τραπεζών υποχρεούνται να καταβάλλουν εταιρικό φόρο.

Όσον αφορά στο επιχειρηματικό κλίμα αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι το Ντουμπάι έχει μια διαφορετική στάση σε σχέση με άλλες αραβικές χώρες όσον αφορά στην γυναικεία επιχειρηματικότητα, την οποία και προωθεί περισσότερο σε σχέση με το Αμπού Ντάμπι (Abu Dhabi) και το Κουβέιτ (Kuwait).

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με την καταχώρηση επιχειρήσεων στο Ντουμπάι

Πριν από οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα στο Ντουμπάι, τα βήματα που πρέπει να αναληφθούν προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαραίτητες νομικές απαιτήσεις και να εξασφαλιστεί το μέγιστο εμπορικό όφελος για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης είναι:

-Αρχικά, θα πρέπει να καθοριστεί η κατηγορία (εμπορική, βιομηχανική και επαγγελματική) και το είδος της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η οποία θα ασκείται.

-Έπειτα, θα πρέπει να οριστεί η κατάλληλη νομική μορφή της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη το επιθυμητό της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τον αριθμό, όπως και τις εθνικότητες των ιδιοκτητών της επιχείρησης.

-Επίσης θα πρέπει να επιβεβαιώνονται όλες οι απαιτήσεις της άδειας που θα εκδοθεί.

-Σειρά έχει η επωνυμία της επιχείρησης

Στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει υποβολή αίτησης προς το Τμήμα για την αρχική έγκριση και την εγγραφή με την εμπορική ονομασία της προκείμενης επιχείρησης, είτε με προσωπική επίσκεψη στα Γραφεία του Τμήματος και των εξωτερικών υποκαταστημάτων ή μέσω των Υπηρεσιών Διαδικτύου που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: http://www.dubaided.gov.ae/English/reglcening/prabus/default.aspx

Μετά την αρχική έγκριση, ο υποψήφιος επιχειρηματίας θα πρέπει να μισθώσει τους χώρους που προορίζονται για την εν λόγω επιχείρηση και να έρθει σε επικοινωνία με το Τμήμα Προγραμματισμού του Ντουμπάι, προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι το εν λόγω ακίνητο είναι κατάλληλο για την επιχείρηση.

Εν τέλει, η τελική άδεια περιλαμβάνει την υποβολή αίτησης σε ένα από τα εξωτερικά Τμήματα του Υπουργείου για την παροχή άδειας για εμπορική επωνυμία, όπως απαιτείται από τους οικονομικούς κανονισμούς.

Όροι & Προϋποθέσεις λειτουργίας οικονομικών – επαγγελματικών δραστηριοτήτων στο Εμιράτο του Ντουμπάι – υπήκοοι Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων:

Οι υπήκοοι των ΗΑΕ μπορούν να λειτουργούν όλες τις εμπορικές, επαγγελματικές και βιομηχανικές δραστηριότητές τους, εφόσον πληρούν τις διατάξεις του εσωτερικού εμπορικού δικαίου. Συγκεκριμένα, οι νομικές μορφές που μπορούν να λάβουν οι επιχειρήσεις τους είναι:

· Ατομική επιχείρηση

· Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

· Ιδιωτική / Δημόσια μετοχική εταιρία

·  Δημόσια Επιχείρηση

Οι υπήκοοι των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCCC):

Οι υπήκοοι του GCCC μπορούν να ασκούν τις περισσότερες από τις εμπορικές, επαγγελματικές και βιομηχανικές δραστηριότητες, εφόσον πληρούν όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις του εσωτερικού δικαίου (εκτός από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των Προσκυνητών και Ούμρα, των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων, των υπηρεσιών, καθώς και των περιοδικών και τυπογραφείων, επειδή αυτά περιορίζονται μόνο για τους υπηκόους των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων).

Οι νομικές μορφές των οικονομικών τους δραστηριοτήτων δύνανται να είναι:

-Ατομική Επιχείρηση

-Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης: δύο ή περισσότεροι GCCC υπήκοοι μπορούν να θεσπίσουν μια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης για να ασκήσουν μια συγκεκριμένη εμπορική δραστηριότητα. Ωστόσο, αν υπάρχει ένας ή περισσότεροι εταίροι που δεν είναι υπήκοοι του GCCC σε αυτή την περίπτωση ένας ή περισσότεροι εταίροι από τα ΗΑΕ οφείλει/ουν να λάβουν μέρος με ποσοστό όχι κατώτερο του 51% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

-Ιδιωτική / Δημόσια Μετοχική Εταιρεία: τρεις ή περισσότεροι υπήκοοι του GCCC μπορούν να ιδρύσουν μια ιδιωτική μετοχική εταιρεία με μια συγκεκριμένη εμπορική δραστηριότητα. Ωστόσο, αν υπάρχει ένας ή περισσότεροι εταίροι που δεν είναι υπήκοοι του GCCC, σε αυτή την περίπτωση ένας ή περισσότεροι εταίροι από τα  ΗΑΕ οφείλει/ουν να συμμετέχουν με ποσοστό όχι κατώτερο του 51% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

-Δημόσια Επιχείρηση: δύο ή περισσότεροι GCCC υπήκοοι μπορούν να εγκαθιδρύσουν μια δημόσια επιχείρηση για την άσκηση ενός συγκεκριμένου επαγγέλματος. Ωστόσο, αν υπάρχει ένας ή περισσότεροι εταίροι που δεν είναι υπήκοοι του GCCC, τότε διορίζεται ή περιλαμβάνεται ως εταίρος ένα τοπικό πρακτορείο παροχής υπηρεσιών, το οποίο αποτελεί ημεδαπό νομικό πρόσωπο.

Υπήκοοι άλλων χωρών: 

Οι υπήκοοι άλλων Αραβικών ή ξένων χωρών μπορούν να ασκούν οικονομικές-επιχειρηματικές δραστηριότητες σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μορφές:

·Ατομική Επιχείρηση: μπορεί να ιδρυθεί για την άσκηση οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας, μόνο με τον διορισμό ενός Τοπικού Γραφείου Παροχής υπηρεσιών, το οποίο θα  αποτελεί ημεδαπή νομική οντότητα.

·Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης: αυτό το είδος της εταιρείας μπορεί να συσταθεί για την εκτέλεση οποιασδήποτε εμπορικής ή βιομηχανικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων ενός ή περισσοτέρων ΗΑΕ εταίρων των οποίων το ποσοστό των μετοχών δεν θα είναι μικρότερο του 51% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

·Ιδιωτική Μετοχική Εταιρία: αυτό το είδος της εταιρείας θα πρέπει να συσταθεί για την εκτέλεση οποιασδήποτε εμπορικής ή βιομηχανικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων ενός ή περισσοτέρων ΗΑΕ εταίρων των οποίων το ποσοστό των μετοχών δεν θα είναι μικρότερο του 51% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

·Δημόσια Επιχείρηση: δύο ή περισσότερα πρόσωπα μπορούν να εγκαθιδρύσουν μια δημόσια επιχείρηση, υπό την προϋπόθεση ότι διορίζεται ή συμπεριλαμβάνεται ένα τοπικό Γραφείο Παροχής υπηρεσιών το οποίο  είναι ημεδαπό νομικό πρόσωπο.

Ξένες Εταιρείες:

Κάθε εταιρεία που έχει συσταθεί εκτός των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων μπορεί να λειτουργήσει οποιαδήποτε εμπορική, βιομηχανική ή επαγγελματική δραστηριότητα μέσω μιας από τις ακόλουθες νομικές μορφές:

-Υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας

-Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

-Ιδιωτική / Δημόσια Εταιρεία Συμμετοχή

Σύμφωνα με τον τρόπο που έχει οριστεί παραπάνω για αυτόν τον τύπο της εταιρείας

Ατομική επιχείρηση

Πρόκειται για μια εγκατάσταση που ανήκει σε έναν και μόνο δικαιούχο, με στόχο την δραστηριοποίηση επί μιας οικονομικής δραστηριότητας (εμπορικής, επαγγελματικής, βιομηχανικής, γεωργικής ή ακίνητης περιουσίας). Η οικονομική ευθύνη αυτής της επιχείρησης συνδέεται άμεσα με τον δικαιούχο που είναι υπεύθυνος για όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις της.

Αστικές εταιρείες:

Σύμφωνα με το Ν. 63 του 1991 η αδειοδότηση των επαγγελματιών και εμπόρων στο Εμιράτο του Ντουμπάι, επιτρέπεται κυρίως για δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών είτε ως ξεχωριστές μορφές είτε λαμβάνοντας τη μορφή μιας “Σύμπραξης Επιχειρήσεων” (σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 683 – 690 του Ομοσπονδιακού Αστικού Δικαίου Συναλλαγών). Οι εταιρείες αυτές δύνανται να είναι 100% ξένης ιδιοκτησίας. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να διορίζεται και ένα “Τοπικό Γραφείο Παροχής υπηρεσιών”, όπως αναφέρεται και παραπάνω.

Οι υποχρεώσεις αυτού του τοπικού πρακτορείου προς την κύρια  εταιρεία και έναντι τρίτων, πρέπει να περιορίζεται στο να καταστήσει τη κύρια εταιρεία ικανή, ώστε να ασκεί σωστά την επαγγελματική δραστηριότητά της, δίχως να έχει οποιαδήποτε ευθύνη ή οικονομική δέσμευση όσον αφορά στη δραστηριότητα αυτή. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο μερών θα πρέπει να διέπονται από συμφωνία αντιπροσώπευσης.

Νομικές μορφές εμπορικών εταιριών

Οι νομικές μορφές των εμπορικών εταιριών, σύμφωνα με το ομοσπονδιακό Ν. 8/1984, όπως τροποποιήθηκε, συνοψίζονται στα εξής σημεία.

Ομόρρυθμη

Είναι στην ουσία μια συμφωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων εταίρων βάσει της οποίας καθένας από τους εταίρους είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος για το σύνολο του ενεργητικού της εταιρείας και για τις υποχρεώσεις της.

-Μόνο υπήκοοι των ΗΑΕ επιτρέπεται να είναι εταίροι σε ομόρρυθμη.

-Το όνομα της εταιρείας θα πρέπει να αποτελείται από το όνομα όλων των εταίρων, ή μπορεί να έχει μια ειδική εμπορική ονομασία, εάν το όνομα ενός προσώπου, που δεν είναι ομόρρυθμος εταίρος, εμπεριέχεται στην εμπορική αυτή ονομασία.

-Όλοι οι εταίροι θα πρέπει να θεωρούνται «έμποροι», και η πτώχευση κάθε εταίρου ξεχωριστά οδηγεί στην πτώχευση όλων των εταίρων συνολικά.

-Η διοίκηση της εταιρείας θα πρέπει να αναληφθεί από όλους τους εταίρους, εκτός αν η σύμβαση της εταιρείας ή ένα συμβόλαιο αναθέτει τη διοίκηση σε έναν συνεργάτη ή σε μη συμβαλλόμενο μέρος – εταίρο.

Ετερόρρυθμη εταιρεία

Είναι μια εταιρεία που δημιουργήθηκε από έναν ή περισσότερους εταίρους που ευθύνονται ως προς όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας και με όλα τα περιουσιακά στοιχεία τους, και από έναν ή περισσότερους ετερόρρυθμους εταίρους που ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας μόνο ως προς την έκταση των αντίστοιχων μεριδίων των μετοχών τους.

-Μόνο υπήκοοι των ΗΑΕ επιτρέπεται να είναι ετερόρρυθμοι εταίροι.

-Το όνομα του ετερόρρυθμου εταίρου δεν μπορεί να αναφέρεται στο όνομα της εταιρείας, αν είχε αναφερθεί ότι θα θεωρείται ως εταίρος για τις συναλλαγές με τρίτους.

-Ο ετερόρρυθμος εταίρος δεν μπορεί να παρέμβει στα θέματα της διαχείρισης της εταιρείας που σχετίζονται με τρίτους, ακόμη και αν μετά από άδεια μπορεί να απαιτήσει ένα αντίγραφο των ζημιών / κερδών της επιχείρησης και τον ισολογισμό ή και τον έλεγχο της εγκυρότητας των στοιχείων.

Ανώνυμη Εταιρεία

Μια τέτοιου είδους ιδιωτική εταιρεία υπόκειται σε όλους τους κανόνες και τους κανονισμούς που αφορούν τις ιδιωτικές μετοχικές εταιρείες, με εξαίρεση τους κανόνες για τη Δημόσια Εγγραφή.

-Μπορεί να ιδρυθεί από 3 άτομα και άνω.

-Οι μετοχές της δεν μπορεί να προσφέρονται στο κοινό ή στο Δημόσιο.

-Η ελάχιστη απαίτηση για το εν λόγω κεφάλαιο είναι 2 εκατ. Dh.

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)

Ο αριθμός των εταίρων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 50 άτομα και δεν πρέπει να είναι κατώτερος των δύο. Κάθε εταίρος ευθύνεται μόνο για την έκταση της συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο

-Το όνομα της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης θα πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με τον σκοπό της ή από ένα / περισσότερα ονόματα εταίρων .

-Η εταιρεία δεν μπορεί να καταφύγει σε Δημόσια Εγγραφή για να αναπληρώσει το κεφάλαιό της ή να το αυξήσει και δεν μπορεί να εκδώσει οποιεσδήποτε μετοχές ή εταιρικά μερίδια.

-Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 300,000 Dhs διαιρείται σε ίσα μερίδια με ελάχιστη ονομαστική αξία 1,000 Dhs ανά μετοχή.

-Οι απώλειες και τα κέρδη κατανέμονται ισομερώς μεταξύ των μετόχων, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά.

-Την εταιρεία μπορεί να διαχειρίζεται διαχειριστής / διαχειριστές, ο/οι οποίος/οποίοι μπορούν να επιλέγονται μεταξύ των εταίρων ή από τρίτα μέρη υπό τον όρο ότι δεν υπερβαίνουν συνολικά τα πέντε άτομα.

Ξένες εταιρείες

Εκτός από τις ξένες εταιρείες που έχουν λάβει άδεια για άσκηση δραστηριοτήτων στη χώρα μέσα στις ελεύθερες ζώνες, οι υπόλοιπες αλλοδαπές εταιρείες δεν μπορούν να ασκήσουν την κύρια δραστηριότητά τους στο Ντουμπάι, και δεν μπορούν να ιδρύσουν υποκαταστήματα, εκτός εάν έχουν την απαιτούμενη  άδεια από το Υπουργείο Οικονομίας.

Οι ξένες εταιρείες που έχουν άδεια να δραστηριοποιούνται στην χώρα με βάση τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, δεν μπορούν να αρχίσουν τις δραστηριότητές τους στο κράτος αν δεν είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας.

Οι ξένες εταιρείες, γραφεία, καταστήματα πρέπει να έχουν ανεξάρτητο προϋπολογισμό, ανεξάρτητο από κέρδη / ζημίες, καθώς και έναν ελεγκτή.

Εάν οι ξένες εταιρείες, ή τα γραφεία τους, ή τα υποκαταστήματά τους ασκούν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα μέσα στο Ντουμπάι χωρίς την εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων, τότε τα εν λόγω πρόσωπα είναι προσωπικά και εις ολόκληρον υπεύθυνα για αυτές τους τις πράξεις.

Ο Κωνσταντίνος Νανόπουλος είναι διευθύνων σύμβουλος της taxexperts.

Πηγή

Στην ίδια κατηγορία

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

Ο Ρέι Ντάλιο προειδοποιεί για Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Ο κίνδυνος ενός παγκόσμιου πολέμου που θα περιλαμβάνει…

Ισραήλ: «Εγκαταλείψτε άμεσα την Τουρκία»

Το Channel 12, επικαλούμενο δήλωση της κυβέρνησης, μετέδωσε…

Έφθασε η ώρα…που οι προφητείες των Γερόντων, γίνονται πραγματικότητα;

Γέροντας Αθανάσιος: Την κατάσταση που βιώνει τον τελευταίο…

«Στόχος μας ολόκληρος ο πλανήτης»: Τι έλεγε ο ηγέτης της Χαμάς το 2022

Ο 78χρονος συνιδρυτής της Χαμάς “εκτόξευε” απειλές όχι…

Οι 5 αλλαγές που έρχονται σε συντάξεις – επιδόματα

Οριστικοποιήθηκαν οι διατάξεις του ασφαλιστικού -για την απασχόληση…

Ελαιόλαδο: Πόσο θα κρατηθούν στα ύψη οι τιμές

Ακριβό, τουλάχιστον για το επόμενο εξάμηνο, θα παραμείνει…

Λωρίδα της Γάζας: Σκηνές που πραγματικά θέλεις κουράγιο για να τις δεις…

Σκηνές γροθιά στο στομάχι! Βίντεο που ήρθε στο…
contact